google26891ef166c5f175.html

ETIKAI SZABÁLYZAT

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF), 

Melléklet: ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

ETIKAI SZABÁLYZAT

 1. Az Etikai Szabályzat célja és hatálya:

A piaci siker egyik kulcsa a Blue Technologies Program (továbbiakban, együttesen: Blue Technologies) céljait támogató és a Tagok magatartásában is megnyilvánuló pozitív értékrend. Az erre épülő kultúra erősíti a szervezet belső integrációját és elősegíti a környezethez való rugalmas alkalmazkodást.

A cél olyan kultúrájú társaság kialakítása, melynek jellemzői a világos stratégia, a mindenki által ismert és elfogadott küldetés és célok, a hatékony kommunikáció, ahol ismer, a vezetés hozzáértő és igényt tart a Tagok véleményére, akik elkötelezettek a stratégia iránt, és ahol a teljesítmény és az egyéni boldogulás összekapcsolódik.

A Blue Technologies program sikeressége és elismertsége tehát nem csak a gazdasági eredményektől, hanem Tagjai emberi tényezőitől is függ.

A Blue Technologies Etikai Szabályzata olyan, a Tagokkal szemben támasztott erkölcsi követelményrendszer, amely a Blue Technologies érdekeinek megfelelő, helyesnek és követendőnek tartott magatartás normáit fogalmazza meg. Kiterjed mindazokra a viselkedési szabályokra, amelyeket a Tagoknak munkavégzésük során be kell tartaniuk:

- egymással és a Blue Technologies-al,

- az ügyfelekkel és az üzleti partnerekkel, a versenytársakkal,

- az állami szervekkel, valamint

- a közvéleményt formáló médiával fennálló kapcsolatokban.

 

Az Etikai Szabályzat előírásai kötelező érvényűek minden Tag-ra.

Az etikai normák betartatásáért valamennyi vezető felelős.

Az etikai normák megszegésének jogi következményei vannak.

A Blue Technologies elvárja valamennyi Tagjától, hogy mindenkor:

- a jogszabályoknak megfelelően,

- a Blue Technologies program alapvető érdekeivel összhangban,

- a Blue Technologies program céljaiban meghatározott alapelvek szerint, és

- az etikai szabályokat betartva, járjon el.

 

 1. Az Etikus magatartás:

Általános normák:

 1. A Blue Technologies program Tagja munkája során köteles etikus magatartást tanúsítani.
 2. Az etikus magatartás alapvetően a munkakapcsolatok becsületességében és korrektségében valósul meg. A Blue Technologies program tisztességének és jó hírének letéteményesei a Tag-jai. Ha valaki tudomást szerez a Társaságnál előforduló jogszerűtlen, vagy erkölcstelen helyzetről, kötelessége erre felhívni az érintett Tag, súlyosabb esetben a közvetlen felettes, illetve az érintett szervezeti egység vezetőjének a figyelmét. Akit viszont a bejelentési kötelességének teljesítése miatt megtorlással fenyegetnek, vagy megbüntetnek, az a Blue Technologies maximális támogatását tudhatja maga mögött.
 3. Az a Tag, aki az etikai normákba ütköző magatartást tanúsított, a Blue Technologies szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben részesíti. Amennyiben a kötelezettségszegés súlya indokolja, illetve az a Tag részéről vétkesen elkövetettnek minősül, Blue Technologies rendkívüli felmondással élhet. Ha a vétkes kötelezettségszegése a Blue Technologies-nak, kárt okoz, azt a Tagot kártérítésre kötelezheti.
 4. A Blue Technologies-nál a légkörnek mentesnek kell lennie mindennemű megkülönböztetéstől (diszkriminációtól) és zaklatástól.
 5. Mindenki köteles tiszteletben tartani a magán szférát, s Tagnak joga van a magánélet és a munkahelyi tevékenység szétválasztására. Mások magánéletének megtárgyalása nem része a Tagi tevékenységnek, így mellőzendő.
 6. Tilos, és mint olyan zaklatásnak minősül mindennemű szexuális tartalmú megkülönböztetés, megjegyzés és megnyilvánulás vagy ilyen célzatú magatartás.
 7. Az Etikai Szabályzat nem tartalmaz előírást a mindennapi gyakorlatban előforduló valamennyi helyzetre. A tényleges esetre alkalmazható szabály hiánya azonban nem mentesíti a Tagot, hogy adott helyzetben mindenkor az elvárható módon járjon el, magatartását tisztesség, korrektség, kulturáltság jellemezze.

 

III. Etikátlan magatartásformák különösen a következők:

 1. A Blue Technologies Tagja etikátlanul viselkedik, ha a Blue Technologies-al üzleti kapcsolatban álló, vagy versenytársnak minősülő gazdasági szervezet képviselőjétől díjat, jutalmat, személyes előnyt, szolgáltatást vagy bármilyen más kedvezményt, illetve ha a partner cégtől annak reklámhordozóit meghaladó vagy a partnerkapcsolatban egyébként szokásosnál értékesebb ajándékot fogad el. Ugyanilyen módon etikátlan, ha a Blue Technologies Tagja a partner cég képviselőjének nyújt a fentiekhez hasonló kedvezményeket, illetve ajándékot. Mindkét esetben kivételt jelent, ha a Tag, írásos felmentést kap Blue Technologies felsővezetőjétől.
 2. A Blue Technologies képviselőjeként a külső vállalkozásokkal kialakított kapcsolatrendszert etikátlan egyéni célokra (a rendszer kapcsolati részét használva a Blue Technologies-t kikerülve jut az előnyökhöz), személyes előnyök szerzésére kihasználni.
 3. Etikátlan a Blue Technologies üzleti, szolgáltatási körébe tartozó tevékenységéből bármely vállalkozásnak vagy magánszemélynek jogtalan előny juttatása, vagy annak ígérete.
 4. Tilos az olyan megállapodás, összehangolt magatartás, amely a piaci verseny korlátozását, torzítását vagy kizárását célozza, vagy ilyen hatást fejt vagy fejthet ki. A tilalom a piac bármely résztvevőjével folytatott összehangolt magatartásra is vonatkozik. (Kartelltilalom)

 IV. A Társaság vagyonvédelmével kapcsolatos etikai kérdések

 1. A társaság anyagi és szellemi értékei

A Blue Technologies nagy értékű vagyonnal rendelkezik, amely magában foglalja a Társaság fizikai vagyonát, magas szintű és sokrétű szolgáltatásait, valamint a szellemi vagyonát jelentő, piaci értékkel bíró, „know-how” jellegű, minősített információit is. Ez utóbbi körbe sorolhatók: a Blue Technologies tevékenységük gyakorlása során létrehozott szellemi termékei, megszerzett tudása, továbbá azon bizalmas adatok, amelyeket a Tagok kezelnek munkájukkal összefüggésben. Mindezen vagyoni értékek védelme rendkívül fontos. Minden Tag személyesen felelős a rábízott tulajdon védelméért, valamint a Blue Technologies anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért. A Blue Technologies vagyonát érintő sérelemről, vagy a sérelem bekövetkezésének közvetlen veszélyéről a Blue Technologies vezetőségét azonnal tájékoztatni kell.

Jogszabályba ütközik, és ezért kártérítési felelősséggel jár minden olyan, a Blue Technologies vagyoni érdekeit sértő magatartás, amely nemcsak a Tagoktól elvárt viselkedés normáit sérti, hanem a Blue Technologies-nak kárt is okoz.

 1. A fizikai vagyon védelme:

A Blue Technologies vagyontárgyainak elvesztése, eltulajdonítása, megrongálása, rendeltetéstől eltérő módon és célra való felhasználása sérti a Blue Technologies érdekeit. Tilos a Blue Technologies tulajdonában, használatában (kezelésében) lévő vagyontárgyat felhatalmazás nélkül kölcsönadni, azzal bármilyen, a Blue Technologies által nem engedélyezett, és nem a Blue Technologies céljait szolgáló műveletet végezni.

 V. Védett (titkos és bizalmas) információk, titoktartás:

 1. A Blue Technologies program versenyképességének megtartása érdekében a titkosnak és bizalmasnak minősített információk védelme minden Tagnak kötelessége. Ez nemcsak a jogszabályoknak megfelelő, hanem az etikailag elvárható magatartásnak is része. Ebből következően, sem az ÁÜF időtartama alatt, sem annak bármely okból történő megszűnése után 5 évig semelyik Tag nem közölheti, vagy ismertetheti harmadik féllel a Blue Technologies-ra vonatkozó azon adatokat, dokumentumokat, okmányokat, eljárásokat, módszereket, vagy egyéb bizalmas információkat, amelyek a birtokába jutottak, vagy amelyekről tudomást szerzett a Blue Technologies-nál történt tevékenysége folyamán, kivéve, ha ehhez a Megbízó, vagy is a Blue Technologies előzetesen írásban hozzájárult.
 2. Megkülönböztetett gondossággal kell kezelni mindazon iratokat, amelyek a Blue Technologies-ra vonatkozó információkat tartalmaznak, s amelyek a Tag tevékenységével kapcsolatban készültek vagy kerültek hozzá.
 3. Tagnak kötelessége, hogy ÁÜF-nek bármely okból történő megszűnése esetén minden bizalmas információt tartalmazó iratot, adathordozót visszaszolgáltasson a Blue Technologies-nak.
 4. A titkos és bizalmas információknak, harmadik személyekkel, informális kapcsolatok révén történő, jóhiszemű közlése épp oly károkat okozhat a Blue Technologies-nak, mint azok szándékos továbbítása. Fontos tehát, hogy a Tagnak a birtokukban lévő védett információkat ne tárják fel illetéktelen személyek előtt, de családtagokkal, barátokkal folytatott beszélgetések során sem, mert ők azt minden szándékosság nélkül is továbbadhatják.
 5. A Blue Technologies érdekeinek védelme megkívánja bármilyen módon érintő publikációk bemutatását a Blue Technologies vezetőségének, a közlésre való átadás előtt. Különösen akkor, ha a szerző név szerint megemlíti a Blue Technologies-t, vagy a nyilvánosságra kerülő információk érintik a Blue Technologies Program szakmai területeit.
 6. A Blue Technologies Tagjai nem alkalmazhatnak tisztességtelen eszközöket a versenytársak üzleti titkainak, vagy egyéb titokvédelem alatt álló információinak megszerzése érdekében. Ezért tilos a versenytársak védett információinak jogtalan vagy üzletileg etikátlan módon, a versenytárs alkalmazottaitól vagy bármely más úton történő megszerzése.

 VI. Az ügyfelekkel szemben tanúsítandó magatartás:

 1. Olyan vállalati kultúrát kell meghonosítani az egész szervezetben, amelynek középpontjában az ügyfél áll, s ez nemcsak azokra vonatkozik, akik az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban állnak.
 2. Minden Tag a minőségi szolgáltatás elkötelezett híve kell, hogy legyen.
 3. Az ügyfelek gyors és magas színvonalú kiszolgálására kell törekedni, hogy minél elégedettebbek legyenek, a Tagok személyes érdekeltsége, és a vállalati teljesítmény növekedjen.
 4. A Tagoknak felkészültségre és információra van szükségük ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak eleget tenni az ügyfelek kívánságainak.
 5. Az ügyfelek igényeinek kielégítése, a problémák feltárása és megoldása érdekében magas színvonalú belső együttműködést kell kialakítani és fenntartani, szem előtt tartva, hogy a Blue Technologies Tagja egy csapatnak a tagjai. A magas teljesítmény alapja a csapatmunka, ez teszi a Társaságot és Tagjai sikeressé.
 6. A Tagoknak az ügyfelek kiszolgálása során rugalmasságra, tapintatra és józan ítélőképességre van szükségük. Amikor az ügyfelek kéréseit teljesítik, kérdéseikre válaszolnak, el kell érni az ügyfelek tökéletes megelégedettségét. Az ügyfelekkel szemben mindig türelmesnek, udvariasnak, barátságosnak kell lenni. Figyelmesen meg kell hallgatni igényeiket és - ismerve a Blue Technologies szolgáltatásait - meg kell találni a számukra legkedvezőbb megoldást.
 7. Folyamatosan emelni kell a szolgáltatások színvonalát, és újra kell gondolni, miként lehet az ügyfelek változó igényeinek mind jobban megfelelni. A Tagok legyenek rugalmasak, keressék meg a problémák megoldásának leghatékonyabb eszközeit és módját.
 8. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ügyfelek részére a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújthassa a Blue Technologies.
 9. Soha ne ígérjünk többet, mint amit teljesíteni tudunk! Tartsuk meg adott szavunkat, legyünk megbízhatóak és szavahihetőek!
 10. Az ügyfelek észrevételeinek kezelése során törekedni kell arra, hogy az addig elégedetlen ügyfél elégedetté váljon.
 11. A Tagok közül bárkihez is érkezik bejelentés, azt azonnal a Blue Technologies vezetőségének kell továbbítani.
 12. A panaszokra, esetleges sérelmekre nem mentegetőzéssel, hanem tényekkel, érvekkel, higgadtan kell reagálni. A bejelentéseket, reklamációkat a lehető leggyorsabban, az ügyfél számára megnyugtató módon kell megválaszolni és lezárni.
 13. Nemcsak jogi, hanem erkölcsi követelmény is, hogy semmilyen módon ne éljünk vissza az ügyfelek ügyleteiről és adatairól birtokunkba került információkkal. Ügyeljünk arra, hogy ezek az információk se a Blue Technologies-en belül, se azon kívül ne kerüljenek illetéktelen személyek kezébe.
 14. A Blue Technologies képviseletében mindig arra kell törekedni, hogy előnyös kép alakuljon ki.
 15. Nem etikus az ügyfelek előtt a Programra, illetve Tagjaira elmarasztaló kijelentést tenni, olyan belső szakmai értesülést megemlíteni, amelynek alapján negatív megítélés alakulhatna ki a tevékenységéről, szolgáltatásainak színvonaláról.

 

VII. Fogyasztóvédelem:

 1. A Tagok az Ügyfelekkel szembeni kapcsolatrendszerükben kötelesek körültekintően eljárni, a rendelkezésre álló összes és megalapozott információ átadásával az Ügyfelet döntésének meghozatalában kellően segíteni.
 2. Az Ügyfél megtévesztésének, vagy tévedésben tartásának minden formája tilos!
 3. Különösen tiltott:

- az ügyfélre pszichikai nyomást gyakorolni,

- a tevékenység során ellenőrizhetetlen, vagy valótlan körülményekre hivatkozni, vagy valós tényeket hamis színben feltüntetni.

 

VIII. A megtévesztés tilalma,

 1. Beleértve az üzleti vagy egyéb döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát, valamint az Ügyfelekkel, partnerekkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.
 2. Tilos az ügyfeleket, a lehetséges ügyfeleket, a piac résztvevőit, a Blue Technologies vezetőit, az üzleti partnereket vagy a sajtót megtéveszteni, és tévedésben tartani. (Megtévesztés)
 3. Megtévesztésnek minősül:

- a Blue Technologies-ról annak tulajdonosairól, vagyonáról, szolgáltatásairól és ügyfélköréről szóló valótlan tájékoztatás,

- a lényeges körülmények elhallgatása, az egyes elemeket kiragadó, hamis összehasonlítás,

- az ellenőrizhetetlen, vagy hosszútávon nagy pontossággal prognosztizálhatatlan körülmények tényként való beállítása,

- a megalapozatlan várakozás keltése,

- az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéret, vagy információ.

- valótlan eredmények tényként beállítása

 IX. Együttműködés a társaságon belül:

 1. A Blue Technologies program Tagjai, valamint szervezeti egységei között a szoros együttműködés elengedhetetlen. A Társaság minden Tagjának magatartását a kölcsönös tisztelet és a közös célokban megnyilvánuló azonos érdekek határozzák meg.
 2. Nem etikus a Tagok között egyéni érdekből versengést kelteni, mert a közös és a társasági érdek megkívánja a Tagok kölcsönös bizalmon alapuló együttműködését.
 3. Az együttműködés keretében a Blue Technologies minden Tagjának törekedni kell a konkrét problémák megoldására. Nem etikus a felmerülő problémákkal kapcsolatban tett általánosságban elmarasztaló megnyilvánulás, a megoldásra való törekvés nélkül, akár személyekre, akár a Blue Technologies-ra vonatkozik az.
 4. Kifejezetten elvárható viszont a problémák feltárása és jelzése a Blue Technologies Tagjaitól, amikor a más felelősségi körébe tartozó probléma megoldása során közreműködik. Nem etikus mások ilyen irányú munkájának hátráltatása vagy akadályozása.
 5. A Blue Technologies elvárja minden Tagjától, hogy személyes ügyeinek intézésére engedély nélkül ne vegye igénybe, és ne használja a Blue Technologies berendezéseit, forrásait vagy a tulajdonában lévő, a Blue Technologies-ra vonatkozó nem publikus információkat.
 6. A vezetés felelős azért, hogy tájékoztatást adjon a Tagokat érintő kérdésekben, segítse a feladatok hatékony és egységes elvek alapján történő megoldását.
 7. A Blue Technologies Tagjainak kötelessége a határidők pontos betartása, illetve mind a külső mind a belső kommunikáció terén az elektronikus levelek megválaszolása.

 X. Kapcsolat a partnerekkel:

A Blue Technologies szerződéses partnereivel történő együttműködés teszi lehetővé a napi üzleti tevékenységek végzését. A Társaság méltányolja partnereit és kész arra, hogy az egyenlőség és kölcsönös tisztelet jegyében folytasson velük tárgyalásokat. Ezen túlmenően figyelembe veszi partnerei azon jogos elvárását, hogy feladataik elvégzésével kapcsolatban világos elvárásokat kapjanak, valamint az őket megillető díjazásról megfelelő információhoz jussanak.

 

 XI. Kiválasztási feltételek:

A szerződéses partnerek kiválasztása tiszta, nyílt és nem diszkriminatív folyamatokon nyugszik. A Társaság csak olyan jellemzőket vesz figyelembe a kiválasztásnál, melyek alapja az objektív versenyképesség, a szolgáltatások színvonala és a lehetséges partnerek által biztosított termékek. A minőség fogalma magában foglalja a szerződéses partnerek jelen Etikai Szabályzatban megjelölt etikai elveknek való megfelelését is.

 

XII. Társasági hírnév:

 1. A Blue Technologies jó híre a társaság valós érdemein alapul. Minden Tagnak erkölcsi kötelessége ezen érdemek képviselete és megismertetése a kívülállókkal. A Blue Technologies Tagjainak kulturált viselkedése elismerést vált ki az üzleti életben és a nagyközönség szemében. A Tagoknak oly módon kell végeznie tevékenységét, hogy méltó maradjon erre a bizalomra. Ezért mindannak, amit a Blue Technologies program képviseletében, vagy nevében tesz, meg kell felelnie az etikai elvárásoknak.
 2. Etikátlan magatartást tanúsít az a Tag, aki a Blue Technologies meglévő gyengeségeinek házon kívüli hangoztatásával az elhatárolódásra, ill. az olcsó, személyes népszerűség megszerzésére törekszik.
 3. Etikátlan magatartást valósít meg az a Tag, aki az általa tett ígéretek teljesítését meg sem kísérli, illetve a Blue Technologies által valószínűleg nem teljesíthető ígéretet tesz.

 

XIII. Közélet, politika:

A Tagok állampolgári jogon kifejtett, vállalaton kívüli társadalmi, politikai tevékenységét a Blue Technologies nem gátolja. Ha a Társaság bármely Tagja közérdekű témáról nyilvánosan tart beszédet, vagy más közszereplést vállal, mindenki számára nyilvánvalóvá kell tenni, hogy azt magánemberként teszi. Még csak a látszatát sem keltheti annak, hogy a Blue Technologies nevében beszél vagy cselekszik

A Blue Technologies semmiféle anyagi vagy erkölcsi támogatást nem nyújt politikai pártok és politikai szervezetek, illetve azok képviselői részére.

 

XIV. Egészség- és környezetvédelem:

A Blue Technologies Tagjai tevékenységükkel, magatartásukkal nem veszélyeztethetik önmaguk, munkatársuk és mások egészségét, biztonságát, valamint az épített és természetes környezet állapotát. Minden Tag tekintse személyes ügyének a környezet védelmét.

 XV. A Blue Technologies program Etikai Szabályzatának közzététele:

Hatálybalépéséről és közzétételéről a Blue Technologies program vezetői rendelkeznek.

Az Etikai Szabályzat szövegét minden - legalább Regisztrált státuszú – Tag bármikor elolvashatja. A Megbízói jogkört gyakorló Társaság felelős, azért, hogy az Etikai Szabályzatot minden Taggal megismertesse, és annak betartását ellenőrizze. A Szabályzat megismerését a Blue Technologies minden Tagjával a regisztráció elfogadásakor nyugtázza.

Jelen Etikai Szabályzatot a Blue Technologies honlapján, webiroda elnevezésű, interneten elérhető biztonságos webes alkalmazáson keresztül teszi közzé.

 

2022.február 21.

2021. július 07.

2020. április 15.

2018. Július 01 .